Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVăn bản hướng dẫn, trả lời về thuế

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 683727
 
Văn bản hướng dẫn, trả lời về thuế
 
​Trả lời văn bản số 01.01/2024/CV-TMT ngày 15/1/2024 của Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam) (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 779/CTLAN-TTHT ngày 06/2/2024. V/v ưu đãi thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 779.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 01.01/2024/CV-DYS ngày 15/1/2024 của Công ty TNHH De Yong Sheng (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 802/CTLAN-TTHT ngày 07/2/2024. V/v ưu đãi thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 802.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 2024/BSM-CV/01 ngày 09/1/2024 của Công ty TNHH TM DV Thép Ba Sáu Mươi (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 504/CTLAN-TTHT ngày 31/1/2024. V/v chính sách thuế. Nội dung công văn CONG VAN 504.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 0501/2024/CV-NECS ngày 05/1/2024 của Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 505/CTLAN-TTHT ngày 31/1/2024. V/v thuế nhà thầu và thuế GTGT của dự án đầu tư mở rộng. Nội dung công văn CONG VAN 505.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 01-Meridian-TGUDTNDN ngày 20/12/2023 và văn bản số 01-Meridian-TGUDTNDN-01 ngày 18/1/2023 của Công ty TNHH Hóa chất Meridian (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 725/CTLAN-TTHT ngày 02/2/2024. V/v ưu đãi thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 725.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 01/2024/Yokorei ngày 11/1/2024 của Công ty TNHH Việt Nam Yokorei (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 726/CTLAN-TTHT ngày 02/2/2024. V/v xử lý chênh lệch tỷ giá. Nội dung công văn CONG VAN 726.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 01/2024/CV-THACOLA ngày 23/1/2024 của Công ty TNHH MTV Ôtô Trường Hải Long An (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 745/CTLAN-TTHT ngày 05/2/2024. V/v ghi nhận TSCĐ từ thi công cải tạo nhà xưởng đi thuế. Nội dung công văn CONG VAN 745.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 01/CT-TCKT ngày 11/1/2024 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đắc Nghĩa (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 746/CTLAN-TTHT ngày 05/2/2024. V/v giá mua của chứng khoán tính thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 746.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 01/CV-TGĐ/DD ngày 26/12/2023 (ngày đến 05/1/2024) của Công ty Cổ phần Quốc Tế Đại Dương O S S (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 747/CTLAN-TTHT ngày 05/2/2024. V/v lập hóa đơn đối với hoạt động điều chuyển tài sản. Nội dung công văn CONG VAN 747.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 20231228 ngày 28/12/2023 của Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 135/CTLAN-TTHT ngày 10/1/2024. V/v lập hóa đơn điện tử chiết khấu thương mại. Nội dung công văn CONG VAN 135.pdf 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Công văn số 504/CTLAN-TTHT ngày 31/1/2024 trả lời Công ty TNHH TM DV Thép Ba Sáu Mươi. V/v chính sách thuếCông văn số 504/CTLAN-TTHT ngày 31/1/2024 trả lời Công ty TNHH TM DV Thép Ba Sáu Mươi. V/v chính sách thuế

​Trả lời văn bản số 2024/BSM-CV/01 ngày 09/1/2024 của Công ty TNHH TM DV Thép Ba Sáu Mươi (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 504/CTLAN-TTHT ngày 31/1/2024. V/v chính sách thuế. Nội dung công văn CONG VAN 504.pdf

20/02/2024 3:00 CHĐã ban hành
Công văn số 505/CTLAN-TTHT ngày 31/1/2024 trả lời Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới. V/v thuế nhà thầu và thuế GTGT của dự án đầu tư mở rộng Công văn số 505/CTLAN-TTHT ngày 31/1/2024 trả lời Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới. V/v thuế nhà thầu và thuế GTGT của dự án đầu tư mở rộng

​Trả lời văn bản số 0501/2024/CV-NECS ngày 05/1/2024 của Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 505/CTLAN-TTHT ngày 31/1/2024. V/v thuế nhà thầu và thuế GTGT của dự án đầu tư mở rộng. Nội dung công văn CONG VAN 505.pdf

20/02/2024 3:00 CHĐã ban hành
Công văn số 725/CTLAN-TTHT ngày 02/2/2024 trả lời Công ty TNHH Hóa Chất Meridian. V/v ưu đãi thuế TNDNCông văn số 725/CTLAN-TTHT ngày 02/2/2024 trả lời Công ty TNHH Hóa Chất Meridian. V/v ưu đãi thuế TNDN

​Trả lời văn bản số 01-Meridian-TGUDTNDN ngày 20/12/2023 và văn bản số 01-Meridian-TGUDTNDN-01 ngày 18/1/2023 của Công ty TNHH Hóa chất Meridian (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 725/CTLAN-TTHT ngày 02/2/2024. V/v ưu đãi thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 725.pdf

20/02/2024 3:00 CHĐã ban hành
Công văn số 726/CTLAN-TTHT ngày 02/2/2024 trả lời Công ty TNHH Việt Nam Yokorei. V/v xử lý chênh lệch tỷ giáCông văn số 726/CTLAN-TTHT ngày 02/2/2024 trả lời Công ty TNHH Việt Nam Yokorei. V/v xử lý chênh lệch tỷ giá

​Trả lời văn bản số 01/2024/Yokorei ngày 11/1/2024 của Công ty TNHH Việt Nam Yokorei (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 726/CTLAN-TTHT ngày 02/2/2024. V/v xử lý chênh lệch tỷ giá. Nội dung công văn CONG VAN 726.pdf

20/02/2024 3:00 CHĐã ban hành
Công văn số 745/CTLAN-TTHT ngày 05/2/2024 trả lời Công ty TNHH MTV Ôtô Trường  Hải Long An. V/v ghi nhận TSCĐ từ thi công cải tạo nhà xưởng đi thuêCông văn số 745/CTLAN-TTHT ngày 05/2/2024 trả lời Công ty TNHH MTV Ôtô Trường  Hải Long An. V/v ghi nhận TSCĐ từ thi công cải tạo nhà xưởng đi thuê

​Trả lời văn bản số 01/2024/CV-THACOLA ngày 23/1/2024 của Công ty TNHH MTV Ôtô Trường Hải Long An (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 745/CTLAN-TTHT ngày 05/2/2024. V/v ghi nhận TSCĐ từ thi công cải tạo nhà xưởng đi thuế. Nội dung công văn CONG VAN 745.pdf

20/02/2024 3:00 CHĐã ban hành
Công văn số 746/CTLAN-TTHT ngày 05/2/2024 trả lời Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đắc Nghĩa. V/v giá mua của chứng khoán tính thuế TNDNCông văn số 746/CTLAN-TTHT ngày 05/2/2024 trả lời Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đắc Nghĩa. V/v giá mua của chứng khoán tính thuế TNDN

​Trả lời văn bản số 01/CT-TCKT ngày 11/1/2024 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đắc Nghĩa (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 746/CTLAN-TTHT ngày 05/2/2024. V/v giá mua của chứng khoán tính thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 746.pdf

20/02/2024 3:00 CHĐã ban hành
Công văn số 747/CTLAN-TTHT ngày 05/2/2024 trả lời Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Dương O S S. V/v lập hóa đơn đối với hoạt động điều chuyển tài sản Công văn số 747/CTLAN-TTHT ngày 05/2/2024 trả lời Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Dương O S S. V/v lập hóa đơn đối với hoạt động điều chuyển tài sản

​Trả lời văn bản số 01/CV-TGĐ/DD ngày 26/12/2023 (ngày đến 05/1/2024) của Công ty Cổ phần Quốc Tế Đại Dương O S S (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 747/CTLAN-TTHT ngày 05/2/2024. V/v lập hóa đơn đối với hoạt động điều chuyển tài sản. Nội dung công văn CONG VAN 747.pdf

20/02/2024 3:00 CHĐã ban hành
Công văn số 779/CTLAN-TTHT ngày 06/2/2024 trả lời Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam). V/v ưu đãi thuế TNDNCông văn số 779/CTLAN-TTHT ngày 06/2/2024 trả lời Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam). V/v ưu đãi thuế TNDN

​Trả lời văn bản số 01.01/2024/CV-TMT ngày 15/1/2024 của Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam) (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 779/CTLAN-TTHT ngày 06/2/2024. V/v ưu đãi thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 779.pdf

20/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 802/CTLAN-TTHT ngày 07/2/2024 trả lời Công ty TNHH De Yong Sheng. V/v ưu đãi thuế TNDNCông văn số 802/CTLAN-TTHT ngày 07/2/2024 trả lời Công ty TNHH De Yong Sheng. V/v ưu đãi thuế TNDN

​Trả lời văn bản số 01.01/2024/CV-DYS ngày 15/1/2024 của Công ty TNHH De Yong Sheng (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 802/CTLAN-TTHT ngày 07/2/2024. V/v ưu đãi thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 802.pdf

20/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 135/CTLAN-TTHT ngày 10/1/2024 trả lời Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam. V/v lập hóa đơn điện tử chiết khấu thương mạiCông văn số 135/CTLAN-TTHT ngày 10/1/2024 trả lời Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam. V/v lập hóa đơn điện tử chiết khấu thương mại

​Trả lời văn bản số 20231228 ngày 28/12/2023 của Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 135/CTLAN-TTHT ngày 10/1/2024. V/v lập hóa đơn điện tử chiết khấu thương mại. Nội dung công văn CONG VAN 135.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 178/CTLAN-TTHT ngày 15/1/2024 trả lời Công ty TNHH Sản xuất tập đoàn Đại Việt. V/v lập hóa đơn hàng bán trả lạiCông văn số 178/CTLAN-TTHT ngày 15/1/2024 trả lời Công ty TNHH Sản xuất tập đoàn Đại Việt. V/v lập hóa đơn hàng bán trả lại

​Trả lời văn bản số CV-001/2024/ĐV ngày 02/1/2024 của Công ty TNHH Sản xuất tập đoàn Đại Việt (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 178/CTLAN-TTHT ngày 15/1/2024. V/v lập hóa đơn hàng bán trả lại. Nội dung công văn CONG VAN 178.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 180/CTLAN-TTHT ngày 15/1/2024 trả lời Công ty TNHH Trường Phước Long An. V/v chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông Công văn số 180/CTLAN-TTHT ngày 15/1/2024 trả lời Công ty TNHH Trường Phước Long An. V/v chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông

​Trả lời văn bản số 1412/2023/LA ngày 25/12/2023 của Công ty TNHH Trường Phước Long An (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 180/CTLAN-TTHT ngày 15/1/2024. V/v chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông. Nội dung công văn CONG VAN 180.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 206/CTLAN-TTHT ngày 16/1/2024 trả lời Công ty TNHH Sản xuất tập đoàn Đại Việt. V/v lập hóa đơn hàng bán trả lạiCông văn số 206/CTLAN-TTHT ngày 16/1/2024 trả lời Công ty TNHH Sản xuất tập đoàn Đại Việt. V/v lập hóa đơn hàng bán trả lại

​Trả lời văn bản số CV-001/2024/ĐV ngày 08/1/2024 của Công ty TNHH Sản xuất Tập đoàn Đại Việt (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 206/CTLAN-TTHT ngày 16/1/2024. V/v lập hóa đơn hàng bán trả lại. Nội dung công văn CONG VAN 206.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 215/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024 trả lời Công ty TNHH Điện tử ARIN Việt Nam. V/v ưu đãi thuế TNDNCông văn số 215/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024 trả lời Công ty TNHH Điện tử ARIN Việt Nam. V/v ưu đãi thuế TNDN

​Trả lời văn bản số 01/2023/CV-ARIN ngày 03/1/2024 của Công ty TNHH Điện tử ARIN Việt Nam (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 215/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024. V/v ưu đãi thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 215.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 216/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024 trả lời Công ty Cổ phần OCM Việt Nam. V/v chính sách thuế đối  với hoạt động chuyển nhượng bất động sảnCông văn số 216/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024 trả lời Công ty Cổ phần OCM Việt Nam. V/v chính sách thuế đối  với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

​Trả lời văn bản số 01CV/2023 ngày 20/12/2023 của Công ty Cổ phần OCM Việt Nam (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 216/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024. V/v chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Nội dung công văn CONG VAN 216.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 217/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024 trả lời Chi nhánh 5 – Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigon Tourist. V/v chuyển cơ quan thuế giải đáp chính sách cho người nộp thuếCông văn số 217/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024 trả lời Chi nhánh 5 – Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigon Tourist. V/v chuyển cơ quan thuế giải đáp chính sách cho người nộp thuế

​Trả lời văn bản số 118/CV/SCTVCN5 ngày 28/12/2023 của Chi nhánh 5 – Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigon Tourist (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 217/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024. V/v chuyển cơ quan thuế giải đáp chính sách cho người nộp thuế. Nội dung công văn CONG VAN 217.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 218/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024 trả lời Công ty TNHH Hải Sơn. V/v lập hóa đơn điện tửCông văn số 218/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024 trả lời Công ty TNHH Hải Sơn. V/v lập hóa đơn điện tử

​Trả lời văn bản số 397/2023-CV-HS ngày 22/12/2023 (ngày đến 25/12/2023) của Công ty TNHH Hải Sơn (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 218/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024. V/v lập hóa đơn điện tử. Nội dung công văn CONG VAN 218.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 230/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024 trả lời Công ty TNHH Thép Ngọc Minh. V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàngCông văn số 230/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024 trả lời Công ty TNHH Thép Ngọc Minh. V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng

​Trả lời văn bản số 20.12/CV ngày 21/12/2023 của Công ty TNHH Thép Ngọc Minh (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 230/CTLAN-TTHT ngày 17/1/2024. V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nội dung công văn CONG VAN 230.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 350/CTLAN-TTHT ngày 24/1/2024 trả lời Công ty TNHH Cobi Logis. V/v chi phí được trừ khi chưa phát sinh doanh thuCông văn số 350/CTLAN-TTHT ngày 24/1/2024 trả lời Công ty TNHH Cobi Logis. V/v chi phí được trừ khi chưa phát sinh doanh thu

​Trả lời văn bản số 01/2024-CL ngày 12/1/2023 của Công ty TNHH Cobi Logis (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 350/CTLAN-TTHT ngày 24/1/2024. V/v chi phí được trừ khi chưa phát sinh doanh thu. Nội dung công văn CONG VAN 350.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 352/CTLAN-TTHT ngày 24/1/2024 trả lời Công ty TNHH Một thành viên San – Ei Việt Nam. V/v giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệpCông văn số 352/CTLAN-TTHT ngày 24/1/2024 trả lời Công ty TNHH Một thành viên San – Ei Việt Nam. V/v giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

​Trả lời văn bản ngày 14/12/2023 của Công ty TNHH Một thành viên San – Ei Việt Nam (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 352/CTLAN-TTHT ngày 24/1/2024. V/v giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nội dung công văn CONG VAN 352.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 371/CTLAN-TTHT ngày 25/1/2024 trả lời Công ty Chi nhánh Công ty TNHH Jollibee VN tại Cần Giuộc. V/v điều chỉnh tờ khai hàng nhập khẩuCông văn số 371/CTLAN-TTHT ngày 25/1/2024 trả lời Công ty Chi nhánh Công ty TNHH Jollibee VN tại Cần Giuộc. V/v điều chỉnh tờ khai hàng nhập khẩu

​Trả lời văn bản ngày 04/1/2024 của Chi nhánh Công ty TNHH Jollibee VN tại Cần Giuộc (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 371/CTLAN-TTHT ngày 25/1/2024. V/v điều chỉnh tờ khai hàng nhập khẩu. Nội dung công văn CONG VAN 371.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 373/CTLAN-TTHT ngày 25/1/2024 trả lời Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây. V/v chính sách thuế TNCN và hóa đơn điện tửCông văn số 373/CTLAN-TTHT ngày 25/1/2024 trả lời Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây. V/v chính sách thuế TNCN và hóa đơn điện tử

​Trả lời văn bản số CV/BITEX/ĐT2312204 ngày 25/1/2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 373/CTLAN-TTHT ngày 25/1/2024. V/v chính sách thuế TNCN và hóa đơn điện tử . Nội dung công văn CONG VAN 373.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 389/CTLAN-TTHT ngày 26/1/2024 trả lời Công ty Cổ phần Inox Diệu Thịnh. V/v chính sách thuế TNDN, GTGTCông văn số 389/CTLAN-TTHT ngày 26/1/2024 trả lời Công ty Cổ phần Inox Diệu Thịnh. V/v chính sách thuế TNDN, GTGT

​Trả lời văn bản số 01/CV-DT/UĐĐT ngày 02/1/2024 của Công ty Cổ phần Inox Diệu Thịnh (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 389/CTLAN-TTHT ngày 26/1/2024. V/v chính sách thuế TNDN, GTGT. Nội dung công văn CONG VAN 389.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 391/CTLAN-TTHT ngày 26/1/2024 trả lời Công ty TNHH MTV Naniwa Abrasive Việt Nam. V/v chứng từ hợp lệ đối với tiền thuê nhàCông văn số 391/CTLAN-TTHT ngày 26/1/2024 trả lời Công ty TNHH MTV Naniwa Abrasive Việt Nam. V/v chứng từ hợp lệ đối với tiền thuê nhà

​Trả lời văn bản số 2401/PĐ-NNW ngày 09/1/2024 của Công ty TNHH MTV Naniwa Abrasive Việt Nam (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 391/CTLAN-TTHT ngày 26/1/2024. V/v chứng từ hợp lệ đối với tiền thuê nhà. Nội dung công văn CONG VAN 391.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 398/CTLAN-TTHT ngày 29/1/2024 trả lời Công ty Cổ phần Ecopack Print. V/v chính sách thuếCông văn số 398/CTLAN-TTHT ngày 29/1/2024 trả lời Công ty Cổ phần Ecopack Print. V/v chính sách thuế

​Trả lời văn bản số số 01-12.23/ECO-TLA ngày 22/12/2023 của Công ty Cổ phần Ecopack Print (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 398/CTLAN-TTHT ngày 29/1/2024. V/v chính sách thuế. Nội dung công văn CONG VAN 398.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 400/CTLAN-TTHT ngày 29/1/2024 trả lời Công ty Cổ phần Bao bì Cap Seal. V/v ưu đãi thuế TNDNCông văn số 400/CTLAN-TTHT ngày 29/1/2024 trả lời Công ty Cổ phần Bao bì Cap Seal. V/v ưu đãi thuế TNDN

​Trả lời văn bản số 01.2023 ngày 19/12/2023 của Công ty Cổ phần Bao bì Cap Seal (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 400/CTLAN-TTHT ngày 29/1/2024. V/v ưu đãi thuế  TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 400.pdf

02/02/2024 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 140/CTLAN-TTHT ngày 10/1/2024 trả lời Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức. V/v chuyển cơ quan thuế giải đáp chính sách cho người nộp thuếCông văn số 140/CTLAN-TTHT ngày 10/1/2024 trả lời Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức. V/v chuyển cơ quan thuế giải đáp chính sách cho người nộp thuế

​Trả lời văn bản số 10/CV-HĐ ngày 05/1/2024 của Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 140/CTLAN-TTHT ngày 10/1/2024. V/v chuyển cơ quan thuế giải đáp chính sách cho người nộp thuế. Nội dung công văn CONG VAN 140.pdf

16/01/2024 2:00 CHĐã ban hành
Công văn số 148/CTLAN-TTHT ngày 11/1/2024 trả lời Công ty TNHH TM DV Môi trường Nguyệt Minh 2. V/v chi phí thuế TNDN đối  với mua phế liệu từ cá nhân trực tiếp thu nhặtCông văn số 148/CTLAN-TTHT ngày 11/1/2024 trả lời Công ty TNHH TM DV Môi trường Nguyệt Minh 2. V/v chi phí thuế TNDN đối  với mua phế liệu từ cá nhân trực tiếp thu nhặt

​Trả lời văn bản số 79/2023/NM2 ngày 28/12/2023 của Công ty TNHH TM DV Môi trường Nguyệt Minh 2 (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 148/CTLAN-TTHT ngày 11/1/2024. V/v chi phí thuế TNDN đối với mua phế liệu từ cá nhân trực tiếp thu nhặt. Nội dung công văn CONG VAN 148.pdf

16/01/2024 2:00 CHĐã ban hành
Công văn số 163/CTLAN-TTHT ngày 12/1/2024 trả lời Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam. V/v xác định thời gian cư trú theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lầnCông văn số 163/CTLAN-TTHT ngày 12/1/2024 trả lời Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam. V/v xác định thời gian cư trú theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

​Trả lời phiếu chuyển số 1695/PC-TCT ngày 27/12/2023 của Tổng cục Thuế và văn bản số 01-12/2023/KT-THUẾ ngày 19/12/2023 của Công ty TNHH Lotte Global Logistics Việt Nam (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 163/CTLAN-TTHT ngày 12/1/2024. V/v xác định thời gian cư trú theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Nội dung công văn CONG VAN 163.pdf

16/01/2024 2:00 CHĐã ban hành
Công văn số 179/CTLAN-TTHT ngày 15/1/2024 trả lời Công ty TNHH SX TM Trắc Thành. V/v chi phí được trừ khi tính thuế TNDNCông văn số 179/CTLAN-TTHT ngày 15/1/2024 trả lời Công ty TNHH SX TM Trắc Thành. V/v chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

​Trả lời văn bản số 12/2023/CV ngày 15/12/2023 của Công ty TNHH SX TM Trắc Thành (gọi tắt là Công ty). Cục Thuế có công văn số 179/CTLAN-TTHT ngày 15/1/2024. V/v chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 179.pdf

16/01/2024 2:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Minh Sang - Phó Cục trưởng.

Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn