Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVăn bản hướng dẫn, trả lời về thuế

Liên kết Website
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 550791
 
Văn bản hướng dẫn, trả lời về thuế
 
​Trả lời văn bản số CV/0112-TP ngày 16/12/2022 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 759/CTLAN-TTHT ngày 28/02/2023. V/v thuế suất thuế GTGT. Nội dung công văn CONG VAN 759.pdf 
 
​Trả lời văn bản ngày 09/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 770/CTLAN-TTHT ngày 01/3/2023. V/v lưu trữ chứng từ kế toán trên phương tiện điện tử. Nội dung công văn CONG VAN 770.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 01/CV-HRL của Công ty. Cục Thuế có công văn số 787/CTLAN-TTHT ngày 02/3/2023. V/v chính sách thuế. Nội dung công văn CONG VAN 787.pdf 
 
​Trả lời văn bản ngày 13/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 809/CTLAN-TTHT ngày 06/3/2023. V/v sử dụng hóa đơn bán phế liệu của DNCX. Nội dung công văn CONG VAN 809.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 01_23/CV-2023 ngày 23/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 814/CTLAN-TTHT ngày 06/3/2023. V/v chi phí thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 814.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 01-2023/CV-KH-DVH ngày 27/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 830/CTLAN-TTHT ngày 08/3/2023. V/v trích khấu hao tài sản cố định. Nội dung công văn CONG VAN 830.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 01/2023-CV ngày 23/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 831/CTLAN-TTHT ngày 08/3/2023. V/v kê khai thuế. Nội dung công văn CONG VAN 831.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 01/CV/CG/2023 ngày 23/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 838/CTLAN-TTHT ngày 09/3/2023. V/v chính sách thuế. Nội dung công văn CONG VAN 838.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 20230217/CV-DEHEVN ngày 17/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 870/CTLAN-TTHT ngày 10/3/2023. V/v ưu đãi thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 870.pdf 
 
​Trả lời văn bản số 01.2023/CV-KTT ngày 07/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 877/CTLAN-TTHT ngày 10/3/2023. V/v khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu. Nội dung công văn CONG VAN 877.pdf 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Công văn số 755/CTLAN-TTHT ngày 28/02/2023 trả lời Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh-Long An. V/v phúc đáp văn bản hỏi của Công ty.Công văn số 755/CTLAN-TTHT ngày 28/02/2023 trả lời Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh-Long An. V/v phúc đáp văn bản hỏi của Công ty.

​Trả lời văn bản số 038/2023/CV/PAT-LA ngày 14/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 755/CTLAN-TTHT ngày 28/02/2023. V/v phúc đáp văn bản hỏi của Công ty. Nội dung công văn CONG VAN 755.pdf

15/03/2023 3:00 CHĐã ban hành
Công văn số 759/CTLAN-TTHT ngày 28/02/2023 trả lời Công ty TNHH chiếu xạ Toàn Phát. V/v thuế suất thuế GTGT.Công văn số 759/CTLAN-TTHT ngày 28/02/2023 trả lời Công ty TNHH chiếu xạ Toàn Phát. V/v thuế suất thuế GTGT.

Trả lời văn bản số CV/0112-TP ngày 16/12/2022 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 759/CTLAN-TTHT ngày 28/02/2023. V/v thuế suất thuế GTGT. Nội dung công văn CONG VAN 759.pdf

15/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 770/CTLAN-TTHT ngày 01/3/2023 trả lời Công ty Cổ phần Hiệp Phú. V/v lưu trữ chứng từ kế toán trên phương tiện điện tử.Công văn số 770/CTLAN-TTHT ngày 01/3/2023 trả lời Công ty Cổ phần Hiệp Phú. V/v lưu trữ chứng từ kế toán trên phương tiện điện tử.

Trả lời văn bản ngày 09/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 770/CTLAN-TTHT ngày 01/3/2023. V/v lưu trữ chứng từ kế toán trên phương tiện điện tử. Nội dung công văn CONG VAN 770.pdf

15/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 787/CTLAN-TTHT ngày 02/3/2023 trả lời Công ty TNHH bất động sản Henryland. V/v chính sách thuế.Công văn số 787/CTLAN-TTHT ngày 02/3/2023 trả lời Công ty TNHH bất động sản Henryland. V/v chính sách thuế.

​Trả lời văn bản số 01/CV-HRL của Công ty. Cục Thuế có công văn số 787/CTLAN-TTHT ngày 02/3/2023. V/v chính sách thuế. Nội dung công văn CONG VAN 787.pdf

15/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 809/CTLAN-TTHT ngày 06/3/2023 trả lời Công ty TNHH MTV Chubu Rika Long Hậu (Việt Nam). V/v sử dụng hóa đơn bán phế liệu của DNCX.Công văn số 809/CTLAN-TTHT ngày 06/3/2023 trả lời Công ty TNHH MTV Chubu Rika Long Hậu (Việt Nam). V/v sử dụng hóa đơn bán phế liệu của DNCX.

Trả lời văn bản ngày 13/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 809/CTLAN-TTHT ngày 06/3/2023. V/v sử dụng hóa đơn bán phế liệu của DNCX. Nội dung công văn CONG VAN 809.pdf

15/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 814/CTLAN-TTHT ngày 11/03/2022 trả lời Công ty TNHH Pima Quốc Tế. V/v ưu đãi thuế TNDN.Công văn số 814/CTLAN-TTHT ngày 11/03/2022 trả lời Công ty TNHH Pima Quốc Tế. V/v ưu đãi thuế TNDN.

Trả lời văn bản số 01_23/CV-2023 ngày 23/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 814/CTLAN-TTHT ngày 06/3/2023. V/v chi phí thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 814.pdf

15/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 830/CTLAN-TTHT ngày 08/3/2023 trả lời Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Dương Vinh Hoa. V/v trích khấu hao tài sản cố định.Công văn số 830/CTLAN-TTHT ngày 08/3/2023 trả lời Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Dương Vinh Hoa. V/v trích khấu hao tài sản cố định.

Trả lời văn bản số 01-2023/CV-KH-DVH ngày 27/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 830/CTLAN-TTHT ngày 08/3/2023. V/v trích khấu hao tài sản cố định. Nội dung công văn CONG VAN 830.pdf

15/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 831/CTLAN-TTHT ngày 08/3/2023 trả lời Công ty TNHH TM DV XNK Thép Trung Dũng. V/v kê khai thuế.Công văn số 831/CTLAN-TTHT ngày 08/3/2023 trả lời Công ty TNHH TM DV XNK Thép Trung Dũng. V/v kê khai thuế.

Trả lời văn bản số 01/2023-CV ngày 23/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 831/CTLAN-TTHT ngày 08/3/2023. V/v kê khai thuế. Nội dung công văn CONG VAN 831.pdf

15/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 838/CTLAN-TTHT ngày 09/3/2023 trả lời Công ty TNHH Cẩm Gia. V/v chính sách thuế.Công văn số 838/CTLAN-TTHT ngày 09/3/2023 trả lời Công ty TNHH Cẩm Gia. V/v chính sách thuế.

​Trả lời văn bản số 01/CV/CG/2023 ngày 23/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 838/CTLAN-TTHT ngày 09/3/2023. V/v chính sách thuế. Nội dung công văn CONG VAN 838.pdf

15/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 870/CTLAN-TTHT ngày 10/3/2023 trả lời Công ty TNHH MTV công nghiệp Dehe Việt Nam. V/v ưu đãi thuế TNDN.Công văn số 870/CTLAN-TTHT ngày 10/3/2023 trả lời Công ty TNHH MTV công nghiệp Dehe Việt Nam. V/v ưu đãi thuế TNDN.

Trả lời văn bản số 20230217/CV-DEHEVN ngày 17/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 870/CTLAN-TTHT ngày 10/3/2023. V/v ưu đãi thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 870.pdf

15/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 877/CTLAN-TTHT ngày 10/3/2023 trả lời Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thép Việt Trung L.A. V/v khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu.Công văn số 877/CTLAN-TTHT ngày 10/3/2023 trả lời Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thép Việt Trung L.A. V/v khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Trả lời văn bản số 01.2023/CV-KTT ngày 07/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 877/CTLAN-TTHT ngày 10/3/2023. V/v khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu. Nội dung công văn CONG VAN 877.pdf

15/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 878/CTLAN-TTHT ngày 10/3/2023 trả lời Công ty CP TĐ SX Thức ăn chăn nuôi Đại Hưng. V/v chính sách thuế GTGT.Công văn số 878/CTLAN-TTHT ngày 10/3/2023 trả lời Công ty CP TĐ SX Thức ăn chăn nuôi Đại Hưng. V/v chính sách thuế GTGT.

​Trả lời văn bản số 01/CV/ĐHG2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 878/CTLAN-TTHT ngày 10/3/2023. V/v chính sách thuế GTGT. Nội dung công văn CONG VAN 878.pdf

15/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 465/CTLAN-TTHT ngày 15/02/2023 trả lời Công Ty TNHH Dragon Up (Tân Đô). V/v ưu đãi thuế TNDN.Công văn số 465/CTLAN-TTHT ngày 15/02/2023 trả lời Công Ty TNHH Dragon Up (Tân Đô). V/v ưu đãi thuế TNDN.

Trả lời văn bản số 01/CV-TĐ ngày 22/12/2022 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 465/CTLAN-TTHT ngày 15/02/2023. V/v ưu đãi thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 465.pdf

01/03/2023 3:00 CHĐã ban hành
Công văn số 466/CTLAN-TTHT ngày 15/02/2023 trả lời Công ty TNHH Terraco Việt Nam. V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN.Công văn số 466/CTLAN-TTHT ngày 15/02/2023 trả lời Công ty TNHH Terraco Việt Nam. V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN.

Trả lời văn bản ngày 30/12/2022 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 466/CTLAN-TTHT ngày 15/02/2023. V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 466.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 483/CTLAN-TTHT ngày 15/02/2023 trả lời Công ty TNHH sản xuất & thương mại An Việt Sài Gòn. V/v ưu đãi thuế TNDN.Công văn số 483/CTLAN-TTHT ngày 15/02/2023 trả lời Công ty TNHH sản xuất & thương mại An Việt Sài Gòn. V/v ưu đãi thuế TNDN.

Trả lời văn bản số CV01-22/AV của Công ty. Cục Thuế có công văn số 483/CTLAN-TTHT ngày 15/02/2023. V/v ưu đãi thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 483.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 546/CTLAN-TTHT ngày 16/02/2023 trả lời Công ty Cổ phần Bao bì Á Châu. V/v lập hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.Công văn số 546/CTLAN-TTHT ngày 16/02/2023 trả lời Công ty Cổ phần Bao bì Á Châu. V/v lập hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

​Trả lời văn bản số 01-CV-AC/2023 ngày 01/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 546/CTLAN-TTHT ngày 16/02/2023. V/v lập hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Nội dung công văn CONG VAN 546.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 550/CTLAN-TTHT ngày 16/02/2023 trả lời Công ty Cổ phần Đô Thị Tân An. V/v kê khai và xử lý HĐĐT sai sót.Công văn số 550/CTLAN-TTHT ngày 16/02/2023 trả lời Công ty Cổ phần Đô Thị Tân An. V/v kê khai và xử lý HĐĐT sai sót.

Trả lời văn bản số 02/CV-ĐTTA ngày 30/01/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 550/CTLAN-TTHT ngày 16/02/2023. V/v kê khai và xử lý HĐĐT sai sót. Nội dung công văn CONG VAN 550.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 545/CTLAN-TTHT ngày 16/02/2023 trả lời Công ty TNHH MTV Công nghiệp D&A Việt Nam. V/v viết hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.Công văn số 545/CTLAN-TTHT ngày 16/02/2023 trả lời Công ty TNHH MTV Công nghiệp D&A Việt Nam. V/v viết hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

Trả lời văn bản ngày 18/01/2023 (ngày đến 30/01/2023) của Công ty. Cục Thuế có công văn số 545/CTLAN-TTHT ngày 16/02/2023. V/v viết hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ. Nội dung công văn CONG VAN 545.pdf

01/03/2023 3:00 CHĐã ban hành
Công văn số 549/CTLAN-TTHT ngày 16/02/2023 trả lời Công Ty TNHH Oechsler Motion Việt Nam. V/v ưu đãi thuế TNDN.Công văn số 549/CTLAN-TTHT ngày 16/02/2023 trả lời Công Ty TNHH Oechsler Motion Việt Nam. V/v ưu đãi thuế TNDN.

Trả lời văn bản số 01_2023/CV-DI ngày 16/01/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 549/CTLAN-TTHT ngày 16/02/2023. V/v ưu đãi thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 549.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 663/CTLAN-TTHT ngày 20/02/2023 trả lời Công ty TNHH MTV Champion Lee Group Việt Nam. V/v thuế suất thuế GTGT đối với hàng bán trả lại.Công văn số 663/CTLAN-TTHT ngày 20/02/2023 trả lời Công ty TNHH MTV Champion Lee Group Việt Nam. V/v thuế suất thuế GTGT đối với hàng bán trả lại.

​Trả lời văn bản số 01/2023-CV ngày 11/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 663/CTLAN-TTHT ngày 20/02/2023. V/v thuế suất thuế GTGT đối với hàng bán trả lại. Nội dung công văn CONG VAN 663.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 674/CTLAN-TTHT ngày 21/02/2023 trả lời Công ty TNHH Cancoat (Vietnam). V/v ưu đãi thuế TNDN.Công văn số 674/CTLAN-TTHT ngày 21/02/2023 trả lời Công ty TNHH Cancoat (Vietnam). V/v ưu đãi thuế TNDN.

Trả lời văn bản số 2212/CV-CC ngày 23/12/2023 và văn bản giải trình số 0102/TB-CC ngày 01/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 674/CTLAN-TTHT ngày 21/02/2023. V/v ưu đãi thuế TNDN. Nội dung công văn CONG VAN 674.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 679/CTLAN-TTHT ngày 21/02/2023 trả lời Công Ty Cổ Phần Wayland Metal & Plastic. V/v chính sách thuế GTGT.Công văn số 679/CTLAN-TTHT ngày 21/02/2023 trả lời Công Ty Cổ Phần Wayland Metal & Plastic. V/v chính sách thuế GTGT.

​Trả lời công văn hỏi của Công ty. Cục Thuế có công văn số 679/CTLAN-TTHT ngày 21/02/2023. V/v chính sách thuế GTGT. Nội dung công văn CONG VAN 679.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 680/CTLAN-TTHT ngày 21/02/2023 trả lời Công ty TNHH Quốc Tế Lợi Bảo - Việt Nam. V/v thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.Công văn số 680/CTLAN-TTHT ngày 21/02/2023 trả lời Công ty TNHH Quốc Tế Lợi Bảo - Việt Nam. V/v thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

​Trả lời văn bản số 022023/CV-LB ngày 03/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 680/CTLAN-TTHT ngày 21/02/2023. V/v thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung công văn CONG VAN 680.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 681/CTLAN-TTHT ngày 21/02/2023 trả lời Công ty TNHH SX-TM Hù Kiệt. V/v thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.Công văn số 681/CTLAN-TTHT ngày 21/02/2023 trả lời Công ty TNHH SX-TM Hù Kiệt. V/v thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

​Trả lời văn bản số 07022023/CV ngày 07/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 681/CTLAN-TTHT ngày 21/02/2023. V/v thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung công văn CONG VAN 681.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 687/CTLAN-TTHT ngày 22/02/2023 trả lời Công ty TNHH sản xuất thương mại Mafa VN. V/v lập hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.Công văn số 687/CTLAN-TTHT ngày 22/02/2023 trả lời Công ty TNHH sản xuất thương mại Mafa VN. V/v lập hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

​Trả lời văn bản số 01.2023/CV/MAFA ngày 07/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 687/CTLAN-TTHT ngày 22/02/2023. V/v lập hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP. Nội dung công văn CONG VAN 687.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 710/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023 trả lời Công ty TNHH Sản xuất Và Thương mại Thạnh Phát. V/v chính sách thuế.Công văn số 710/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023 trả lời Công ty TNHH Sản xuất Và Thương mại Thạnh Phát. V/v chính sách thuế.

Trả lời văn bản ngày 30/01/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 710/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023. V/v chính sách thuế. Nội dung công văn CONG VAN 710.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 712/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023 trả lời Công ty TNHH CJ Vina Agri. V/v chính sách thuế.Công văn số 712/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023 trả lời Công ty TNHH CJ Vina Agri. V/v chính sách thuế.

Trả lời văn bản số 16-122022/CJV ngày 27/12/2022 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 712/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023. V/v chính sách thuế. Nội dung công văn CONG VAN 712.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 715/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023 trả lời Công Ty Cổ Phần Kizuna JV. V/v xử lý hóa đơn khi thanh lý hợp đồng trước hạn.Công văn số 715/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023 trả lời Công Ty Cổ Phần Kizuna JV. V/v xử lý hóa đơn khi thanh lý hợp đồng trước hạn.

Trả lời văn bản số 011/2023/CV-KZN ngày 10/02/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 715/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023. V/v xử lý hóa đơn khi thanh lý hợp đồng trước hạn. Nội dung công văn CONG VAN 715.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 718/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023 trả lời Công ty Cổ phần Anh Khuê Watch. V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.Công văn số 718/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023 trả lời Công ty Cổ phần Anh Khuê Watch. V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Trả lời văn bản số CV/AK/CT2301009 ngày 17/01/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 718/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023. V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Nội dung công văn CONG VAN 718.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
Công văn số 720/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023 trả lời Công ty TNHH Dyechem Alliance (VN). V/v phân bổ thuế GTGT, TNDN cho văn phòng đại diện.Công văn số 720/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023 trả lời Công ty TNHH Dyechem Alliance (VN). V/v phân bổ thuế GTGT, TNDN cho văn phòng đại diện.

Trả lời văn bản số DAVN01/2023 ngày 12/01/2023 của Công ty. Cục Thuế có công văn số 720/CTLAN-TTHT ngày 24/02/2023. V/v phân bổ thuế GTGT, TNDN cho văn phòng đại diện. Nội dung công văn CONG VAN 720.pdf

01/03/2023 4:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
Địa chỉ: Số 10 Quốc lộ 1A (đường tránh Thành phố Tân An), Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại : (0272) 3823 662 ​ * Fax: (0272) 3826 528 ​ * Email: ctla.lan@gdt.gov.vn
  ​ ​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang